Kategorie

Koszt dostawy

Paczki do 30kg, wysyłka kurierska:

Za pobraniem – 28zł brutto

Wpłata/przelew – 22zł brutto

Ikona paczki

Wysyłki paletowe, dłużyce wyceniamy indywidualnie.

Przelewy24 belka z logami

REGULAMIN
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

I.A.1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
I.A.2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
I.A.3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
I.A.4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.
I.A.5. Podstawowe definicje:
I.A.5.a.1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
I.A.5.a.2) Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.technikcnc.pl,
I.A.5.a.3) Sprzedawca: Technik CNC J.Bernatowicz, Ł. Samel S.C., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Technik CNC, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer NIP: NIP 846-166-53-80, Regon: 369753133;[email protected]. tel. 603 896 641
I.A.5.a.4) Klient: osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
I.A.5.a.5) Towar -rzecz ruchoma, produkt fizyczny, Produkt - wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.
I.A.5.a.6) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
I.A.5.a.7) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
I.A.5.a.8) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

I.A.5.a.9) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawodową, dokonująca czynności prawnej związanej z działalnością zawodową i gospodarczą.

I.A.5.a.10) Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne do pobrania lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym

I.A.5.a.11) Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.

I.A.5.a.12) Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są̨ rozpowszechniane w ramach serwisu.

I.A.5.a.13) Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: ul. Polna 8, 16-300 Augustów, [email protected],    tel. 603 896 641, 603 895 645 w godzinach 8-16 (poniedziałek-piątek)
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, w tym o nowościach lub promocjach w Sklepie.
3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
9. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.
11.Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

12 Asortyment produktów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje: sprzedaż towarów

13. Informacje oraz opis oferowanych produktów Sklep zamieszcza na karcie każdego z produktów

14. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

15. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

16. Opinie o sprzedawanych produktach zawarte na stronach sklepu nie są weryfikowane przez Sprzedawcę.

17.Opinie o sprzedawanych produktach są weryfikowane przez Sprzedawcę:

  1. na podstawie numeru zamówienia

  2. na podstawie adresu e-mail użytego do zamówienia produktu

  3. poprzez możliwość dodawania opinii tylko przez zalogowanych Użytkowników

18. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:

 1. sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna

 2. założenie i prowadzenie konta Użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna

 3. newsletter – usługa bezpłatna

 4. formularz kontaktowy/czat – usługa bezpłatna

 5. obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w ramach Umowy sprzedaży – usługa bezpłatna

Opinie o produktach

 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub produktach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

 4. Sprzedawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat produktów.

 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

 1. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;

 2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 3. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

 4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny produktu.

 1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Weryfikacja może odbyć się za pomocą dowolnych środków takich jak:

   1. Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii

   2. Porównania adresu IP użytkownika dodającego opinie z adresem IP Użytkownika który dokonał zakupu

   3. Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem który dodał opinię w celu potwierdzenia zakupu poprzez podanie przez Użytkownika numeru zamówienia

   4. Sprawdzenie czy opinia pochodzi z wygenerowanego dla Użytkownika linku jeśli zastosowano takie rozwiązanie

   5. Sprawdzenie czy opinia pochodzi od zalogowanego Użytkownika.

 1. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć


  Warunki techniczne

  1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,

  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,

  3. Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,

  4. Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,

  5. w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,

  6. aby zawrzeć Umowę sprzedażyytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,

  7. dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.

  8. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.

  1. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

  2. Nieodpłatne usługi elektroniczne

   1. W ramach serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę takich jak:

   1. założenie konta Użytkownika – które daje dostęp do dodatkowych funkcji i informacji o zamówieniach

   2. usługa newsletter – polegająca na przesyłaniu informacji związanych z tematyką serwisu oraz jego ofertą.

   1. Konto Użytkownika można założyć w podczas zamówienia lub bezpośrednio ze strony. W celu założenia konta Użytkownika przez Sprzedawcę, Użytkownik jest zobowiązany:

    1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;

    2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;

    3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.

    4. podać dane niezbędne do rejestracji w serwisie zgodne ze stanem faktycznym.

    5. potwierdzić założenie konta

    6. potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem

    7. po otrzymaniu maila potwierdzającego założenie konta Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.

   1. Rejestracja Użytkownika potwierdzona mailem, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.

   2. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany:

    1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;

    2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;

    3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.

    4. podać dane niezbędne do rejestracji w usłudze.

    5. potwierdzić zapis na newsletter

    6. potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem

   1. Zapis na Newsletter potwierdzony mailem, jest równoznaczny z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.

   2. Z bezpłatnych usług elektronicznych Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji z usługi na maila przypisanego do sklepu. Rezygnacja z usługi skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu przypisanych do danej usługi.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu www.technikcnc.pl
2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych.
4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane
w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Składając zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 20 dni roboczych.
8. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.
§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 3 roboczych od dnia wysyłki Towaru.
3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 1. Sklep ma prawo do:

 1. zmiany ceny produktów znajdujących się w Sklepie,

 2. wprowadzania nowych produktów i usuwania produktów z oferty Sklepu,

 3. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

 4. wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.

 1. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

 2. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski

 1. płatność za pobraniem

 2. płatność gotówką (przy odbiorze osobistym)

 3. przelew elektroniczny

 4. przelew tradycyjny bankowy

 5. płatność kartą kredytową/debetową

 6. płatność BLIK

 1. Obsługa Płatności jest realizowana przez Operatora Płatności.

 2. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.

 3. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych produktów.

 4. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy

 6. Przy opcji osobistego odbioru towaru koszty dostawy nie występują.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy 

 2. w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;

 3. w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 4. w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 5. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 

 6. w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy 

 7. w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

 2. dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

 3. dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres emai [email protected]. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się od niego odpowiedniej rekompensaty.

 11. Zwrot towaru następuje na adres: ul Polna 8, 16-300 Augustów

 1. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z zawartą umową.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy. Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z żądaniem.

 4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.

 5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.

 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań, o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨,

 2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,

 3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

 4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową

 5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.

 2. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

 4. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta

 5. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na [email protected]

 6. Zgłoszenia można również składać pisemnie na [email protected]

 7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:

 1. oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

 2. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,

 3. przedmiot reklamacji,

 4. okoliczności uzasadniające reklamację,

 5. żądanie Konsumenta.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

 2. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

 4. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 5. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
w chwili złożenia Zamówienia.
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.technikcnc.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.technikcnc.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Technik CNC J.Bernatowicz, Ł. Samel S.C..
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://www.technikcnc.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Technik CNC J.Bernatowicz, Ł. Samel S.C., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Technik CNC J.Bernatowicz, Ł. Samel S.C., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 846-166-53-80, Regon: 367671253;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.


§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 7. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 26/07/2017. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Wzór odstąpienia od umowy